Zgodnie z art. 13 RODO przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zieleń Serwis Polbud Piotr Olszewski, ul. Grodziskowa 2, 83-307 Kiełpino.

2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące moich danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

4. Mam prawo do: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail [email protected], na który mogą wpływać wycofania ze zgody.

5. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

7. Moje danę mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.

9 . Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych postanowień.