Regulamin

(ogólne warunki świadczenia usług)

1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (dalej OWŚU) regulują zasady i warunki świadczenia usług najmu oraz odbioru nieczystości ciekłych przez Zieleń Serwis Polbud z siedzibą: ul. Grodziskowa 2, 83-307 Kiełpino NIP: 586 002 03 93, (dalej Zieleń Serwis lub Usługodawca). Zieleń Serwis wykonuje usługi na postawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 37.00.Z

2. OWŚU skierowane są zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług Zieleń Serwis, chyba że dane postanowienie OWŚU stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców (dalej Zamawiających lub Kontrahentów).

3. Usługi realizowane są przez Zieleń Serwis świadczone są na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, przy czym zamówienie składane za pośrednictwem zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej Zieleń Serwis (tj. w formie elektronicznej) może nastąpić jedynie z adresu e-mail podanego przez Zamawiającego w zamówieniu.

3a. W sytuacji gdy zamówienie jest niekompletne, nieczytelne lub zawiera błędy względnie inne nieprawidłowości, Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Zamawiającego uzupełnienia, poprawy lub powtórnego złożenia zamówienia, uzależniając od tego potwierdzenie oraz realizację zleconych usług

3b. Potwierdzenie przez Zieleń Serwis otrzymania zamówienia złożonego przez Zamawiającego drogą elektroniczną, skutkuje zawarciem umowy między Zamawiającym a Usługodawcą.

4. Usługi świadczone są w miejscu (lokalizacji) wskazanej przez Zamawiającego w treści zamówienia, przy pomocy sprzętu znajdującego się w posiadaniu Usługodawcy.

5. Usługi polegają głównie na odbiorze nieczystości ciekłych (serwisach) powstałych wskutek korzystania z urządzeń przez użytkowników ze zbiorników urządzeń, uzupełnieniu papieru toaletowego i środków chemicznych, jak również najmie barierek. Rodzaj usługi wskazuje w zamówieniu Zamawiający.

5a. Przez usługę serwisu dodatkowego rozumie się serwis o charakterze jednorazowym, nie związany z harmonogramem obsługi sanitarnej wskazanej w zamówieniu, wykonywany zlecenie Zamawiającego w sposób jednorazowy. Z kolei, przez usługę serwisu obcego rozumie się serwis urządzeń nie będących przedmiotem zamówienia Usługodawcy.

6. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, adresu do korespondencji, nazwy firmy lub nazwiska, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 14 dni, powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej, jak również potwierdzić tę zmianę odpowiednimi dokumentami.

7. Wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 48 godziny przed terminem jego realizacji, z wyłączeniem Świąt oraz dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. Niezależnie, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian do przyjętego zamówienia.

8. Odstąpienie od złożonego zamówienia przez Zamawiającego skutkuje koniecznością zapłaty Usługodawcy kosztów poniesionych na przygotowanie i rozpoczęcie świadczenia usługi do momentu odwołania zamówienia, w szczególności koszty transportu, jeżeli takie zostały poniesione w kwocie nie mniejszej niż 50% wartości zamówienia.

9. Zamawiający zapewnia bezpieczne i zgodne z prawem ustawienie i używanie sprzętu Usługodawcy oraz na bezkolizyjny i swobodny dojazd do niego po nawierzchni utwardzonej samochodem ciężarowym powyżej 7.5t wyposażonym w napęd na jedną oś przez cały okres trwania usługi, a szczególnie podczas postawienia, odbioru i serwisu powierzonego w pieczę Zamawiającemu sprzętu. Brak zapewnienia dojazdu nie zwalnia Zamawiającego z opłaty za dojazd w wysokości 150 złotych oraz w przypadku toalet i umywalek ich serwis, a także odpowiedzialności za powstałe szkody wskutek niedochowania obowiązku zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojazdu. Zamawiający ma obowiązek wyznaczenia trasy przemieszczania się po terenie, na którym jest świadczona usługa na rzecz Zamawiającego. Zieleń Serwis Polbud nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym lub błędnym wyznaczeniem i przygotowaniem trasy poruszania się po obiekcie przez Zamawiającego.

10. Zamawiający zobowiązany jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych czy wizualizacyjnych (w tym także usuwania lub zmiany reklam, oznaczeń informacyjnych i numerów seryjnych) sprzętu czy zmian jego lokalizacji. W momencie posadowienia urządzeń wszelkie zastrzeżenia co do ich stanu Zamawiający obowiązany jest zgłosić Usługodawcy (w protokole). Niezgłoszenie zastrzeżeń równoznaczne jest z oświadczeniem Zamawiającego, że sprzęt jest zgodny z treścią zamówienia i nadaje się do umówionego użytku. Po zakończeniu okresu realizacji usług Zamawiający obowiązany jest wymienić w protokole zdawczym wszelkie uszkodzenia techniczne, jakie zostały spowodowane przez Zamawiającego (względnie osoby trzecie) lub inne zdarzenia. Niepoinformowanie o istniejących uszkodzeniach nie zwalnia od odpowiedzialności za powstałe szkody, które zostaną wykryte po odbiorze i sprawdzeniu sprzętu przez Usługodawcę w jego siedzibie lub oddziale.

11. W przypadku stwierdzenia, że zwrócone urządzenia są niekompletne lub uszkodzone, bądź noszą znamiona dokonanych zmian technicznych lub wizualizacyjnych, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wartości nowego urządzenia.

12. Zamawiający zobligowany jest do pieczy nad sprzętem, także przed zajęciem przez osoby trzecie, niezależnie od podstawy prawnej czy faktycznej, na jakiej uzasadniać będą swoje roszczenia. O powyższych zdarzeniach Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę i przekazać mu wszelkie dokumenty z nimi związane.

13. Zamawiający zobligowany jest zgłaszać Usługodawcy konieczność zmiany lokalizacji urządzeń z zachowaniem co najmniej 5-dniowego wyprzedzenia i formy pisemnej względnie elektronicznej. Zmiana lokalizacji powoduje zakończenie usługi w wskazanej wcześniej lokalizacji i rozpoczęcie nowego okresu rozliczeniowego w kolejnej lokalizacji. W tej samej formie Zamawiający ma obowiązek zgłosić konieczność wykonania każdorazowego serwisu dodatkowego, jak również zmian częstotliwości serwisów z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed dniem planowanego serwisu.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działający sprzęt spowodowany niedostosowaniem ilości zamówionych urządzeń do liczby osób z nich korzystających, nieprawidłowym sposobem użytkowania, nieodpowiednią częstotliwością serwisów, powstałymi w trakcie użytkowania awariami i uszkodzeniami oraz brakiem możliwości wykonania usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

15. Jednorazowa przerwa w świadczeniu usług, nie dłuższa niż 7 dni roboczych nie stanowi podstawy do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, jak również nie jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w realizacji usług lub pogorszenia ich jakości na skutek ujemnych temperatur powietrza, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii lub z powodu decyzji uprawnionych organów administracji.

16. Usługodawca wskazuje, że w razie obligatoryjnej obecności Zamawiającego podczas
wykonywania usługi (np. celem potwierdzenia wykonania usługi bądź udostępnienia urządzeń), maksymalny czas oczekiwania na Zamawiającego wynosi 15 minut. Po tym czasie, Usługodawca nie ma obowiązku dalszego oczekiwania, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za usługę tak jakby była wykonana. W takim przypadku przyjmuje się że usługa została wykonana w sposób należyty.

17. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, uszkodzenie wprowadzenie zmian technicznych lub wizualizacyjnych udostępnionych mu urządzeń, zabezpieczeniem ich przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, jak również za wszelkie inne szkody dotyczące powierzonych mu urządzeń powstałe w okresie od ich wydania do momentu zwrotu Usługodawcy, poza drobnymi uszkodzeniami wynikającymi z normalnego zużycia i poza szkodami wynikającymi z ukrytych wad technicznych. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu jest wyłączona, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Zamawiający zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzech z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania ze sprzętu, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy.

18. W chwili zgłoszenia Usługobiorcy sprzętu do odbioru lub z chwilą wygaśnięcia umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapewnić dostęp do wnętrza wynajmowanych urządzeń. W szczególności, w przypadku sprzętu, który zabezpieczyć można kłódką, Usługobiorca zobligowany jest do jej zdjęcia. W razie braku realizacji tego zobowiązania Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zniszczenia kłódki bez możliwości odszkodowania za nią.

18. W odniesieniu do oświadczenia i uiszczenia przez Zamawiającego opłaty za usługę „przejęcie ryzyka” przy zamówieniu, odpowiedzialność za kradzież i spalenie wynajętego sprzętu ponosi Usługodawca.

19. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego (również w formie e-mail) zgłoszenia odbioru wynajmowanego sprzętu, zaś Usługodawca zobligowany jest w takim przypadku do odebrać sprzęt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Koniec najmu następuje w momencie odbioru sprzętu.

20. W sytuacji utraty lub zniszczenia wynajmowanych urządzeń lub części ich wyposażenia, Zamawiający ma obowiązek nie później niż w terminie 24 godzin od uzyskania informacji o tym zdarzeniu, powiadomić Usługodawcę oraz organy ścigania. Realizacja wymienionych wyżej czynności nie zwalnia z odpowiedzialności za niszczony lub utracony sprzęt.

21. Zabrania się Zamawiającemu dysponowania urządzeniami Usługodawcy, w szczególności w postaci: udostępniania, podnajmowania i dzierżawienia powierzonych mu urządzeń osobom trzecim (niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej).

22. Wszelkie urządzenia (w szczególności kabiny prysznicowe) wymagające podłączenia elektrycznego powinny być podłączone do sieci energetycznej Zamawiającego wyłącznie przez osobę uprawnioną. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Zamawiającego związane z dokonanymi podłączeniami elektrycznymi. Kabiny prysznicowe nie posiadają wtyczki dołączonej do przepływowego podgrzewacza wody i wymagają zewnętrznego podłączenia.

23. Jeżeli Zamawiający nie przestrzega postanowień zawartych w treści przedmiotowego regulaminu, spóźnia się z płatnością za jeden pełen okres rozliczeniowy Usługodawca ma prawo, według swego uznania wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym albo powstrzymać się od dalszego realizacji umowy – aż do zakończenia tych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia umowy, Usługodawca uprawniony jest do zabrania urządzeń po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.

24. Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej, drogą telefoniczną lub osobiście to: przelew tradycyjny lub płatność gotówką w placówce Zieleń Serwis Polbud.

25. Toalety zamówione drogą internetową zostaną Zamawiającemu dostarczone w terminie trzech dni roboczych od dnia wskazanego w złożonym zamówieniu.

26. Zamawiający zobowiązany jest regulować opłaty w terminach określonych wskazanych na fakturze. W przypadku nieotrzymania faktury, Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o fakcie tym Usługodawcę do połowy następnego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług długoterminowych), którego dotyczy płatność, lub w przypadku usług jednorazowych, krótkoterminowych i zakończonych do 7 dni od zakończenia tych usług.

27. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych oraz bez jego podpisu i przesyłanie na adres e-mail podany w zamówieniu.

28. W przypadku rozwiązania zamówienia dokonanego w formie elektronicznej przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą przed wskazaną datą, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości wynagrodzenia należnego Usługobiorcy za pozostały okres, gdyby umowa nie została rozwiązana.

29. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia przez Usługobiorcę winny zostać zgłoszone niezwłocznie za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie zieleńserwis.pl, najpóźniej w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT za daną usługę, nie później jednak niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania, iż usługa została zrealizowana prawidłowo. Reklamację złożoną po terminie wskazanym wyżej, Usługodawca ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania opłat przez Zamawiającego. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 21 dni od dnia jej skutecznego wniesienia.

30. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy w formie elektronicznej na stronie www.zielenserwis.pl bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Wykonawcę przed upływem ustawowego okresu do odstąpienia od umowy, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie za usługi świadczone do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

31. Strony zobowiązują się wszystkie sprawy sporne rozstrzygać polubownie. Gdyby taka próba się nie powiodła, powstałe między stronami spory, rozstrzygał będzie Sąd Rejonowy w Kartuzach.

32. Wszelkie pisma kierowane przez Zamawiającego do Usługodawcy winny być opatrzone własnoręcznym podpisem Zamawiającego.

33. Ogólne warunki świadczenia usług udostępniane są na stronie internetowej Zieleń Serwis i z chwilą ich ogłoszenia stanowią wiążący element wszelkich ofert oraz potwierdzeń zamówień.

34. Jakiekolwiek zmiany lub rozwiązanie umowy dokonywane będą w formie aneksu zawartego pod rygorem nieważności na piśmie i podpisanego przez obie strony.

35. Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu siedziby lub adresu korespondencyjnego w formie pisemnej pod rygorem uznania, że przesyłka doręczona na dotychczasowy adres jest doręczona prawidłowo. W razie braku informacji doręczenia na adres wskazany umowie, uznaje się za skuteczne pomiędzy stronami.